Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Nieuws voor directeurs

Ik ben directeur

Onze samenwerking met u wordt in een Beleidscontract en nadien via Afsprakennota’s vastgelegd.

Het Beleidscontract wordt afgesloten voor een welbepaalde contractperiode (voor de eerste maal zal dit voor een looptijd van 6 jaar zijn die start op 1 september 2014). Het beleidscontract wordt afgesloten tussen de inrichtende machten van enerzijds de school en anderzijds het CLB en bepaalt de wettelijk bepaalde regelingen en samenwerkingsformaliteiten.

De Afsprakennota daarentegen wordt jaarlijks bepaald en geëvalueerd. In deze nota’s staan we zoveel mogelijk stil bij specifieke noden van uw school en bekijken we waar we een meerwaarde kunnen bieden naast de uitvoering van onze kerntaken (zie ook schoolondersteuning)

Waar het Scholengroepen betreft, proberen we steeds meer tot overkoepelende werkafspraken te komen zodat onze schoolteams zo flexibel mogelijk kunnen inspelen op schooloverstijgende noden en vragen.

Het CLB wil met de school nadenken over ontwikkelingen, projecten, vormingen,… die binnen onze begeleidingsdomeinen passen.

We streven naar maximale continuïteit in dienstverlening en aanbod in functie van het opbouwen van een duurzame samenwerkingsrelatie. We zetten onze medewerkers competentiegericht in en houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de eigenheid van uw school en uw schoolpubliek. Daarnaast kan elke CLB medewerker intern een beroep doen op specifieke competenties en ervaringsdeskundigheid van collega's.

 

Nieuws voor directeurs

Illustratie

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in - ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.

De tekencheck

Hoe kan je je beschermen tegen de ziekte van Lyme? Doe de tekencheck.

De cijfers over de CLB-werking van het schooljaar 2014-2015 zijn bekend.

Nederlands aan anderstalige nieuwkomers

Anderstalige nieuwkomers: Nederlands leren aan anderstalige kinderen is een brochure over materialen voor de lessen aan anderstalige nieuw

Pagina's