Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Afspraken tussen school en CLB

In het decreet leerlingenbegeleiding is bepaald dat elke school een beleid op leerlingenbegeleiding dient te voeren. Dit beleid vormt de basis voor samenwerkingsafspraken met het CLB. De school neemt het initiatief om die afspraken op te stellen. De samenwerkingsafspraken vervangen de eerdere beleidsplannen en beleidscontracten. De beleidsplannen en de beleidscontracten die bij de inwerkingtreding van het decreet doorlopen, worden op dat ogenblik geëvalueerd en indien nodig aangepast. Op het einde van de looptijd worden de beleidsplannen en beleidscontracten vervangen door samenwerkingsafspraken.

 

Het gaat zowel om praktische als om inhoudelijke afspraken.

Praktische afspraken:

• Welk CLB-team werkt voor de school?
• Hoe is het CLB bereikbaar?
• Welk lokaal is er binnen de school beschikbaar voor het CLB-team?
• Wie is de zorgcoördinator/leerlingenbegeleider van de school?

 

Inhoudelijke afspraken:

• Hoe werken we de leerplichtbegeleiding uit?
• Wie zet welke stappen?
• Op welke manier stromen vragen door naar de school?
• Hoe is de zorgstructuur van de school opgezet?
• Welke afspraken zijn er gemaakt in verband met de organisatie van de systematische contactmomenten?

 

Rol CLB

Het CLB participeert aan het leerlingenoverleg op school. Het CLB ondersteunt de school door haar signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding.
Het CLB signaleert bijvoorbeeld aan de school als het merkt dat er gepest wordt op school. De school neemt dit op in haar brede basiszorg en kan daarbij hulp vragen aan de PBD of externe dienst.
Als het CLB vindt dat verhoogde zorg nodig is voor bepaalde leerlingen, adviseert het de school. De school kan ook een probleem met een leerling signaleren aan het CLB, zodat ze dit samen kunnen opnemen tijdens een overleg.

Rol van de school bij preventieve gezondheidszorg

De school werkt mee aan de organisatie en uitvoering van de systematische contactmomenten (medische onderzoeken) door het CLB. School en CLB bepalen samen de data waarop die systematische contacten doorgaan.
School en CLB bepalen samen de data waarop de vaccinaties doorgaan. Ook hier helpt de school bij de organisatie.
Wanneer nodig, zal het CLB profylactische maatregelen nemen om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen. De school werkt mee aan de uitwerking van die maatregelen.

 

Nuttige links

Onderwijs Vlaanderen: opdrachten van het CLB

Onderwijs Vlaanderen: edulex