Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Nieuws voor directeurs

Ik ben directeur

Een school is verplicht om samen te werken met een CLB en neemt het initiatief om samenwerkingsafspraken te maken en om deze vorm te geven. Deze samenwerkingsafspraken zijn een erkenningsvoorwaarde voor de school.
Afspraken over:
• De rol- en taakverdeling van de school en het centrum: wie doet wat voor leerlingenbegeleiding en hoe.
• De uitwisseling van relevante informatie tussen de school en het centrum: welke info wisselen ze uit, onder welke voorwaarden …
• De organisatie van informatiemomenten voor leerlingen over de structuur en organisatie van het Vlaams onderwijs, het volledige onderwijsaanbod en, specifiek voor secundaire scholen, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt: afspreken van data, informeren van ouders en leerlingen …
De school en het CLB bepalen zelf hoelang de samenwerkingsafspraken geldig blijven, wanneer we deze evalueren en hoe we ze bijsturen. Ook dit nemen we op in de samenwerkingsafspraken. Zowel de school als het CLB kunnen de samenwerking stoppen. De school gaat in dat geval op zoek naar een ander CLB en kan hiervoor een beroep doen op een bemiddelingscommissie.

Waar het Scholengroepen betreft, proberen we steeds meer tot overkoepelende werkafspraken te komen, zodat onze schoolteams zo flexibel mogelijk kunnen inspelen op schooloverstijgende noden en vragen. We streven naar maximale continuïteit in dienstverlening en aanbod in functie van het opbouwen van een duurzame samenwerkingsrelatie. We zetten onze medewerkers competentiegericht in en houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de eigenheid van uw school en uw schoolpubliek. Daarnaast kan elke CLB-medewerker intern een beroep doen op specifieke competenties en ervaringsdeskundigheid van collega's.

 

Nieuws voor directeurs

brochurecover redelijke aanpassingen

De Arteveldehogeschool heeft een leidraad opgesteld voor al wie te maken krijgt met vragen naar redelijke aanpassingen of passende maatregelen.

logo prodia

Het volledige implementatie-protocol Gedrags- en Emotionele problemen en het vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis is als pdf beschikbaar en ka

Crush - leerlijn illegale drugs

Door te werken aan een gezondheidsbeleid willen scholen hun leerlingen stimuleren en ondersteunen bij de keuze voor een gezonde levensstijl.

icoba logo

Het expertisecentrum over agressie en agressiebeheersing.

Pagina's