Contactmomenten en vaccinaties

Contactmomenten

De medische contactmomenten zijn verplicht. Ouders kunnen wel verzet aantekenen bij de directeur van het CLB. De ouders laten het onderzoek dan uitvoeren door een arts die ze zelf kiezen.  

Eerste kleuterklas 

Er is een eerste contactmoment met het CLB als een kind in de eerste kleuterklas zit. Ook de ouders worden daarop uitgenodigd. Zo kunnen ze hun bezorgdheden rond de ontwikkeling van hun kleuter bespreken en leren ze de CLB-werking kennen.  

 • We doen een oogtest om het verzicht te controleren en om amblyopie (scheelzien) op te sporen.
 • We volgen de groei (lengte en gewicht) op.
 • Als er een risicofactor is voor gehoorproblemen (prematuur, CMV (cytomegalovirus), erfelijkheid …) kunnen we een audiometrie (gehooronderzoek) uitvoeren.  

Eerste leerjaar 

In het  eerste leerjaar  is er een contactmoment met de verpleegkundige en de arts.
Ze controleren de groei (lengte en gewicht) en doen een visusonderzoek  naar verzicht, kleurenzicht en amblyopie. Alle leerlingen krijgen ook een  gehooronderzoek  via  een audiometrie.  

Vierde leerjaar 

Het volgende contactmoment is in het  vierde leerjaar. De verpleegkundige komt op school de groei (lengte en gewicht) en het verzicht nakijken.  

© VGC - Fotograaf: Lander Loeckx

Zesde leerjaar 

In het  zesde leerjaar hebben de leerlingen een contactmoment met de verpleegkundige en met  een maatschappelijk werker of  een psycho pedagogisch consulent.

 • De verpleegkundige volgt de groei op en kijkt het verzicht en dieptezicht na.
 • Eventuele gehoorschade wordt nagegaan met de SPIN-test (Speech in Noise).
 • Ieder kind kan een gesprek hebben met de maatschappelijk werker of  met de psycho-pedagogisch consulent over bijvoorbeeld  zijn  welbevinden en schoolloopbaan.  

Derde jaar secundair 

In het  derde secundair vindt het laatste contactmoment plaats. De verpleegkundige en de arts controleren de groei (lengte, gewicht en puberteit). Ook de SPIN-test wordt herhaald.
Voor dit laatste contactmoment krijgen de leerlingen een vragenlijst die ze op voorhand moeten invullen. De informatie die ze invullen, is belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken van de gezondheid van de leerlingen. We vragen daarbij de hulp van de scholen om alle vragenlijsten ingevuld en op tijd terug te krijgen. 

Na het onderzoek

Na het contactmoment krijgen de leerlingen een brief met de resultaten mee voor de ouders.
De verpleegkundige overloopt de resultaten van het visusonderzoek en het gehooronderzoek met de leerkracht. Zo kan de leerkracht er rekening mee houden in de klas. 

© VGC - Fotograaf: Lander Loeckx

Vaccinaties  

Vaccins beschermen tegen ziekten die gevaarlijke complicaties met zich mee kunnen brengen of die zelfs de dood kunnen veroorzaken. Sommige ziekten komen niet meer zo vaak voor, net dankzij vaccinaties. Toch is het belangrijk om te blijven vaccineren zodat de ziekte niet terug opduikt. 

Het CLB N-Brussel biedt alle vaccins die opgenomen zijn in het Vlaamse basisvaccinatieschema gratis aan tijdens de schoolloopbaan van kinderen. We bieden echter geen COVID-19 vaccins aan.

Vaccineren kan alleen als de ouders (of de leerling zelf, als hij meerderjarig is) daar toestemming voor geven. We vragen de hulp van de scholen om ervoor te zorgen dat we alle formulieren terugkrijgen en dat we zoveel mogelijk leerlingen kunnen vaccineren. 

De vaccinaties worden op school toegediend tijdens een vaccinatiedag.  

© VGC - Fotograaf: Lander Loeckx

Eerste leerjaar of zes jaar   

Herhalingsvaccinatie  ‘Polio - Difterie - Tetanus - Pertussis’ in één prik  

 • Polio of kinderverlamming is een besmettelijke ziekte. Het virus kan via niezen en hoesten overgedragen worden. Als het virus in het lichaam is, kan het de motorische spieren aantasten waardoor asymmetrische verlammingen ontstaan.  
   
 • Difterie of kroep is een ernstige en besmettelijke infectieziekte. Ze wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacteriën produceren gifstoffen die de bovenste luchtwegen en soms ook het hart, het zenuwstelsel en de nieren beschadigen. Besmetting gebeurt van mens op mens via speeksel, slijm uit de neus of aanraking van een wonde van een besmet persoon.   
   
 • Tetanus, ook wel ‘klem’ genoemd, is een ernstige, levensbedreigende infectie. Ze wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie scheidt gifstoffen uit die de werking van bepaalde zenuwen kunnen blokkeren. Tetanus komt voor bij personen die al langere tijd geen tetanusvaccin hebben gekregen.   
  De tetanusbacterie leeft in de normale darmflora van paarden en andere planteneters. Via hun uitwerpselen komt ze in de omgeving (aarde, afval ...) terecht. Besmetting gebeurt via huidwonden. De bacterie ontwikkelt zich gemakkelijker in een zuurstofarme omgeving. Vooral bij diepe, vervuilde wonden verhoogt het risico.  
   
 • Pertussis of kinkhoest is een zeer besmettelijke infectie van de bovenste luchtwegen. Ze wordt veroorzaakt door een bacterie. De infectie wordt doorgegeven via speekseldruppeltjes in de lucht, die geproduceerd worden bij hoesten en niezen. 

Vijfde leerjaar of elf jaar  

Herhalingsvaccinatie ‘Mazelen - Bof - Rubella’ in één prik  

 • Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het virus wordt overgedragen door hoesten, niezen, direct contact met slijm of besmette oppervlakken. Meestal verloopt de ziekte zonder verwikkelingen. Toch kan ze bij sommige personen ernstige gevolgen hebben: middenoorontsteking, longontsteking, hersen(vlies)ontsteking en soms zelfs overlijden. 
   
 • Bof of dikoor is een ziekte die veroorzaakt wordt door het bofvirus. Het virus verspreidt zich via speekseldruppels in de lucht en door direct contact met speeksel van een besmette persoon. Typisch zijn de gezwollen speekselklieren ter hoogte van het oor. De ziekte kan ernstige verwikkelingen veroorzaken zoals doofheid, hersenvliesontsteking, teelbalontsteking (met soms onvruchtbaarheid tot gevolg), ontsteking van de eierstokken, de schildklier en de alvleesklier.   
   
 • Rubella of rodehond is een goedaardige aandoening bij kinderen die veroorzaakt wordt door het rubellavirus. Het wordt verspreid via de lucht door te hoesten of te niezen. Het virus is gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Zij kunnen de ziekte doorgeven aan hun ongeboren kind. Als een vrouw de ziekte krijgt in de eerste vier maanden van de zwangerschap, bestaat het risico op een miskraam, doodgeboorte of afwijkingen bij het kind zoals blindheid, doofheid, hartaandoeningen of mentale achterstand.   

Eerste jaar secundair of dertien jaar  

Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) bestaat uit twee prikjes met een tussentijd van zes maanden.  

Besmetting met het HPV kan baarmoederhalskanker veroorzaken maar ook kankers van de aars, de schaamstreek en sommige mond- en keelkankers. Het vaccin (gardacil) beschermt ook tegen wratten van de aars en de schaamstreek.  
 

Derde jaar secundair of vijftien jaar  

Herhalingsvaccinatie ’Difterie - Tetanus - Pertussis’ in één prik.  

Het herhalingsvaccin moet om de tien jaar gegeven worden, zo blijf je beschermd. Je huisarts kan nakijken of een herhalingsvaccin nodig is en kan het toedienen als dat nodig is.  

Meer informatie over vaccinaties kan je hier vinden.