Hoe werkt het CLB?

Teamwerking

In ons werkingsgebied zijn er zes teams, scholen van een bepaalde regio zijn verbonden aan één team.
Elk team is multidisciplinair samengesteld; psycho-pedagogisch consulenten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en een arts. 
Onze logopedisten zijn verbonden aan één team maar kunnen op vraag team overschrijdend werken.
Wekelijks is er teamoverleg om casussen te bespreken.

Elke school heeft een vaste onthaler, zij zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en school. De onthaler is regelmatig op de school voor overleg. 

Indien er nood is om een handelingsgericht traject op te starten, zal de onthaler de casus doorgeven aan een begeleider van het team. Begeleiders nemen casussen op volgens hun expertise.

CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en aan de deontologische code.

© VGC - fotograaf: Lander Loeckx

Beroepsgeheim

​​​​Het beroepsgeheim betekent dat een CLB-medewerker informatie die hij door zijn beroep heeft gekregen niet mag verder vertellen. Dit beroepsgeheim mag slechts in heel uitzonderlijke situaties doorbroken worden, bijvoorbeeld wanneer de cliënt in groot gevaar verkeert.

Binnen een CLB-team is er sprake van een gezamenlijk beroepsgeheim. Dit betekent dat het beroepsgeheim rust op een team van hulpverleners in plaats van op elk teamlid afzonderlijk. Alle voor de hulpverlening relevante informatie aangaande de cliënt kan vrij circuleren binnen het team.

Gedeeld beroepsgeheim: het CLB kan in het kader van het hulpverleningsproces relevante informatie doorgeven aan andere jeugdhulpvoorzieningen binnen de integrale jeugdhulp die eveneens gebonden zijn aan een beroepsgeheim. Er wordt vooraf aan de cliënt toestemming gevraagd welke informatie aan wie wordt doorgegeven.

Tussen school en CLB kan geen informatie uitgewisseld worden onder de noemer gedeeld beroepsgeheim, vermits schoolpersoneel (vb. directie, leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider,...) geen beroepsgeheim heeft maar ambtsgeheim. In het belang van de minderjarige word relevante informatie uitgewisseld met de school. Het CLB spreekt af met de leerling en/of ouder welke informatie uitgewisseld wordt. 

Voor leerkrachten geldt buiten de schoolmuren ​discretieplicht, maar binnen de school geldt spreekrecht: informatie mag uitgewisseld worden. Dat wil niet zeggen dat leerkrachten of leerlingenbegeleiders van de school ook alle gesprekken delen. Wel goed om weten, is dat het schoolpersoneel geen zwijgrecht heeft tegenover de schooldirectie. Een schooldirecteur mag vragen om op de hoogte gesteld te worden.

Meer informatie is te vinden via deze link.

leerling staat centraal - kwaliteitsvol, multidisciplinair, kansenbevorderend / emancipatorisch, onafhankelijk, laagdrempelig / schoolnabij


Onze kernwaarden
 

 • De leerling staat altijd centraal.
   
 • We werken neutraal en onafhankelijk.
   
 • Onze dienstverlening is kosteloos.
   
 • We hebben extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen.
   
 • We werken laagdrempelig en aanklampend.
   
 • We respecteren de pedagogische principes en de eigenheid van de school.

Kaders

We werken altijd in het kader van de rechten van de mens en in het bijzonder de rechten van het kind. 
Meer informatie over het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige vindt u in deze folder.

We hanteren de methodiek van ‘handelingsgerichte diagnostiek’. Die sluit aan bij het ‘handelingsgericht werken’ op school.

Andere belangrijke kaders voor onze manier van werken zijn: