Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Waarvoor kan ik een beroep doen op het CLB?

Als directeur bent u verzekerd van het minimale aanbod dat elk CLB garandeert via het decreet en de operationele doelstellingen. Uw CLB werkt bovendien zeer schoolnabij. Door dit nauw contact kunt u onze medewerkers betrekken bij het uitwerken en implementeren van uw diverse beleidsplannen, voor zover het onze kerntaken betreft. Indien  u meer hulp nodig heeft,  kunnen we hierover altijd  onderhandelen  met u als  directeur of rechtstreeks met uw schoolteam. We zullen dan bekijken hoe we de beschikbare tijd optimaal kunnen invullen. Veel van deze zaken onderhandelen we jaarlijks via de samenwerkingsafspraken en uiteraard bent u daar als directie bij betrokken.

Zoals de school niet alleen staat, staat ook het CLB niet alleen. Onze kerntaken situeren zich op de tweede lijn, maar we hebben, net zoals u als eindverantwoordelijke, nood aan een sterke uitgebouwde eerste lijn (zorgcontinuüm). Indien u hieraan wenst te werken, dan zullen wij u waarschijnlijk voorstellen om dit samen op te nemen met de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG. Indien nodig betrekken we andere partners naargelang de items waarrond we een beleid willen uitwerken.

Voor welke zaken kunt u verder bij ons terecht?

Het CLB beschikt over een kleine, maar thematisch ingerichte bibliotheek. Indien u naslagwerken zoekt over bepaalde thema's, dan kunt u hier terecht. Aangezien we niet beschikken over een intranetmogelijkheid, kunt u best even inbellen. Een greep uit de thema's: migratie, kansenbevordering en GOK, agressie en grensoverschrijdend gedrag, pedagogische adviezen (doelgroepen, bijzonder onderwijs), armoede, gezonde voeding en beweging, omgaan met rouw, seksualiteit, jeugdbescherming, schoolbeleid -en ontwikkeling, psycho-sociale en motorische ontwikkeling, drug(beleid), psychopathologie ...

Rond een aantal thema's beschikken we ook over materiaal dat we aan scholen kunnen  uitlenen. Zo hebben we o.a. een rouwkoffer, een educatief pakket rond 'depressie', 'gevoelens' en 'sociale vaardigheden' (alle niveaus), een educatief pakket rond seksuele voorlichting. Indien u hierop een beroep wenst te doen, dan spreekt u best een medewerker aan van ons centrum.