Naar homepagina CLB, Centra voor leerlingenbegeleiding

Wat doen we - werkwijze

Het CLB gaat in op vragen van leerlingen, ouders, leerkrachten of directies van aangesloten scholen. Wij staan open voor alle vragen rond het welbevinden, de schoolloopbaan en het persoonlijk traject van leerlingen. Deze vragen bespreken we in het multidisciplinair team waarbij we zo veel mogelijk partijen betrekken.

Elke medewerker van ons CLB werkt handelingsgericht. Dit betekent dat we elke vraag vanuit meerdere hoeken bekijken in samenwerking met de betrokken partners. We starten hierbij vanuit een vraagverheldering (proberen om een globaal en juist zicht te krijgen op de redenen waarom een bepaalde vraag in een bepaalde context over een specifiek kind in een specifieke situatie wordt gesteld). Via een diagnostisch proces zoeken we verder uit wat het beste en/of meest haalbare traject is. We bepalen met welke partners we in zee gaan en welke informatie of advies we zullen geven.

In al onze werkzaamheden staat de leerling centraal. Dit betekent dat we alle acties bekijken vanuit het perspectief van de leerling en haar/zijn handelingsbekwaamheid. Onze adviezen zijn neutraal en onafhankelijk. We gaan uit van de maximale groeikansen en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.

We werken multidisciplinair en subsidiair. Dit betekent dat je met elke vraag bij elke medewerker van een CLB-team terecht kan. Van daaruit bekijken we hoe we, naast de ondernomen acties van de school, bijkomende of aanvullende stappen kunnen zetten.

Onze teams werken adviserend en begeleidend. Onze adviezen zijn niet bindend. Ze ondersteunen de leerling en gaan uit van haar/zijn ontwikkelingskansen en welzijn. We hanteren in ons werk een strikte deontologische code.

We werken kosteloos en discreet. Elk CLB is laagdrempelig. Dit houdt in dat iedereen bij ons met vragen terecht kan. Wanneer doorverwijzing aangewezen is, kijken we naar de best mogelijke oplossing voor jou en je gezin.