Klachtenprocedure

Hebt u (of uw kind) een klacht over een actie, een prestatie of een dienstverlening van het CLB? Of een klacht over de CLB-medewerker, tijdens de uitvoering van zijn opdracht? Neem dan contact op met de betrokken medewerker om dit te bespreken.

Komt u samen niet tot een oplossing? Neem dan contact op met de directie van het centrum:
CLB N-Brussel
T.av. mevr. Sarah Trossaert
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
mailto: sarah.trossaert@clbvgc.be

 • U kunt schriftelijk (via brief of via e-mail) een formele klacht indienen bij de directie van het centrum.
 • De directeur bevestigt de ontvangst van uw klacht binnen de 10 kalenderdagen. Deze termijn geldt niet tijdens de wettelijke vakantieperiodes.
 • Is de klacht ontvankelijk? Dan krijgt u informatie over de verdere klachtenprocedure.
 • Is de klacht niet ontvankelijk? Dan krijgt u daar de motivatie voor.

Hebt u een klacht over de directie van het CLB? Richt die dan schriftelijk aan het centrumbestuur:
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
Algemeen directeur Onderwijs en Vorming
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

Als de klacht ontvankelijk is, dan brengt de directeur van het CLB u op de hoogte van uw klacht.

Klacht ontvankelijk of niet?

De onderstaande klachten zijn niet ontvankelijk en kunnen dus niet door ons behandeld worden:

 • algemene klachten over de regelgeving
 • klachten over het algemeen beleid, over beleidsvoornemens of verklaringen
 • klachten over feiten waarover eerder een klacht werd ingediend die al correct werd behandeld
 • klachten over feiten die langer dan zes maanden voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden
 • klachten over iets dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure
 • klachten waarbij de klager geen belang kan aantonen: bij gegronde twijfel moet het centrum de betrokkene vragen om zijn/haar belang aan te tonen
 • anonieme klachten

Behandeling van de klacht

De directie onderzoekt of de klacht gegrond is door de situatie in kaart te brengen en te analyseren.
Indien nodig, kunt u uitgenodigd worden op het CLB voor een gesprek, eventueel samen met uw kind. De directie beslist, na overleg met de betrokken CLB-medewerker(s), of zij aanwezig is (zijn) op dit gesprek. De CLB-medewerker heeft altijd het recht om (samen of apart) gehoord te worden door de directie.

De directie bespreekt de oplossingen en/of acties met u binnen een termijn van 45 werkdagen.
Als de directie niet reageert binnen de 10 werkdagen, of als u niet tevreden bent met de oplossing, dan kunt u zich richten tot het centrumbestuur via een aangetekende brief:
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
Algemeen directeur Onderwijs en Vorming
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

Bent u ook na contact met de inrichtende macht niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid contacteren:
Vlaamse overheid
Afdeling Secundair onderwijs en Leerlingenbegeleiding
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Andere klachten

 • Hebt u klachten over de CLB-werking als Multidisciplinair team (MDT) in de integrale jeugdhulp? Dan kunt u bovenstaande klachtenprocedure volgen.

 • Gaat u niet akkoord met de interne klachtenprocedure van het CLB? Dan kunt u ook terecht bij de klachtendienst van integrale jeugdhulp, de JO-lijn, op het gratis nummer 0800 90033 of via jo-lijn@jongerenwelzijn.be.
   

 • Hebt u klachten rond discriminatie of racisme? Dan kunt u ook terecht bij Unia, het centrum voor gelijke kansen en voor racismebestrijding, op het telefoonnummer 0800 12 800.

Het CLB registreert altijd alle klachten om de kwaliteit te verbeteren.