© VGC - fotograaf Lander Loeckx

Over het CLB

Missie

CLB N-Brussel werkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant. Het ondersteunt de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirecties van Nederlandstalige scholen om het welbevinden van de leerlingen te verhogen. Zo willen we de bas​​is leggen voor alle vormen van leren die hen tijdens hun schoolloopbaan in staat stellen om competenties te verwerven en te versterken. Dat is nodig voor hun voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke integratie en participatie.  
 
Het centrum heeft expertise opgebouwd in problematieken die verbonden zijn aan de multiculturele, meertalige en grootstedelijke context van Brussel. We hebben extra aandacht voor cultuurgevoelige factoren en specifiek voor leerlingen die door hun sociale en/of culturele achtergrond of context het moeilijker hebben. Kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften moeten dezelfde rechten en kansen krijgen als andere leerlingen (Decreet Gelijke Onderwijskansen).  

Om deze opdracht te realiseren werkt het centrum multidisciplinair en zoveel mogelijk schoolnabij. Het CLB werkt rond de volgende thema’s:

  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren.  

We werken intensief samen met de school, maar we doen dat onafhankelijk en neutraal. Ouders, leerlingen, directies en leerkrachten kunnen in vertrouwen bij ons terecht. We bekijken samen welke begeleiding en ondersteuning het best geschikt is voor de schoolloopbaan en de verdere ontwikkeling van de leerling. We betrekken de school, de leerling en zijn ouders zoveel mogelijk bij het hulpverleningsproces zodat ze op termijn minder hulpafhankelijk worden. 

We behandelen elke vraag met respect voor het beroepsgeheim. Onze hulp is kosteloos

We werken volgens de werkingsbeginselen van het 'Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind'​ en het 'Decreet rechtsp​ositie van de minderjarige in de hulpverlening'.  

Tot slot hechten we veel belang aan onze draaischijffunctie. Daarom werken we nauw samen met netwerkpartners binnen onderwijs, welzijn en arbeid. 

Alle CLB's formuleerden bij hun oprichting een gezamenlijke missionstatement. 

Visie

Aansluitend bij de missie en de decretale opdracht van de CLB's is de werking van het CLB N-Brussel gericht op het verhogen van het welbevinden van de leerling. Welbevinden staat voor de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk-cultureel goed voelt. De leerling in zijn totaliteit staat centraal.

Met onze doelgerichte acties (zowel preventief als remediërend) richten we ons enerzijds op de maximale groei en ontplooiing van de leerlingen. Anderzijds richt onze hulpverlening zich op het scheppen van een stimulerende omgeving en het wegnemen of voorkomen van belemmerde factoren in de context (school, thuis).
Om dit te bereiken, benadrukt het CLB N-Brussel de volgende basishouding:

  • Respectvolle omgang en open houding: Onze medewerkers gaan respectvol om met leerlingen, ouders, school en netwerkpartners. We staan open voor de mening en de inbreng van alle betrokkenen. We stemmen onze dienstverlening af op de wensen en noden van onze cliënten. We hebben respect voor de levenswijze en overtuiging van alle partners.
  • Vertrouwen en dialoog: Onze medewerkers trachten een vertrouwensrelatie op te bouwen met de leerling en zijn ouders. Er wordt niet over het hoofd van de leerling gesproken, maar mét de leerling in een sfeer van vertrouwen. We benaderen ouders vanuit een gemeenschappelijke zorg om zo een proces van vertrouwen op gang te brengen. Ook in onze samenwerking met de school en onze netwerkpartners is wederzijds vertrouwen noodzakelijk om een continuüm van zorg op te bouwen.​​​

 

 


 

De kernwaarden van CLB N-Brussel staan centraal in onze werking en dragen bij tot het nemen van acties in het belang van elke leerling.​

leerling staat centraal - kwaliteitsvol, multidisciplinair, kansenbevorderend / emancipatorisch, onafhankelijk, laagdrempelig / schoolnabij