Situering

De V​laamse Gem​​​​eenschapscommissie (VGC)​​

De inrichtende macht van het ​centrum is de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

De Vlaamse Gemeenscha​pscommissie is d​​e basis en draaischijf voor de Nederlandstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft ze vorm en inhoud aan de grootstad en het gebruik van haar mogelijkheden.

De Vlaamse Gemeenschap​scommissie bestaat sinds 1989. Zij is een schakel in het raderwerk van de Belgische politieke instellingen. 

Haar ontst​aan kadert in het proces van de staatshervorming waardoor België evolueerde van een unitaire naar een federale staat. Die federale staat is samengesteld uit drie gemeenschappen (Vlaamse, Franse en Duitse) en drie gewesten (Vlaams, Waals en Brussels), elk met eigen bevoegdheden.

Brussel (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is met zijn 19 gemeenten[1] een eigen gewest met eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden.

Brussel wordt bestuurd door:

 • een eigen parlement en regering 
 • de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse regering. De Brusselse Hoofdstedelijke Raad is in Brussel bevoegd voor economie en handel, tewerkstelling, energie, leefmilieu, huisvesting, vervoer, openbare werken en stedenbouw.
 • drie gemeenschapscommissies: de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Deze drie gemeenschapscommissies worden op hun beurt geleid door raden en colleges, aangevuld met hun respectieve administraties. De verkozenen van elke taalgroep vormen dus een eigen raad die wordt geleid door een college.

[1] Brussel-stad, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Vorst, Ukkel, Sint-Gillis, Elsene, Etterbeek, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Evere, Schaarbeek & Sint-Joost-ten-Node.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat uit de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (ook wel eens Vlaams Brussels parlement en Vlaams Brusselse regering genoemd). Vandaag zetelen in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de 11 Nederlandstalige verkozenen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. De 2 Vlaamse ministers en 1 staatssecretaris uit de Brusselse regering vormen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie werd geïnstalleerd op 14 juli 1989 en is in Brussel bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden aangelegenheden (welzijn en gezondheid). De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft voor deze gemeenschapsaangelegenheden de bevoegdheid van inrichtende macht. De Vlaamse Gemeenschapscommissie is enkel bevoegd voor instellingen die uitsluitend ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap. Niet voor personen, want de Brusselaars kunnen immers nooit verplicht worden een keuze te maken tussen één van beide gemeenschappen om in aanmerking te komen voor de diensten van deze gemeenschap.

De VGC heeft naast CLB N-Brussel volgende eigen onderwijsinstellingen: 

 • Kasterlinden: Kasterlinden biedt buitengewoon basis- en secundair onderwijs type 3, type 6, type 7 en type 9 aan. 
 • Zaveldal: Zaveldal biedt buitengewoon secundair onderwijs type basisaanbod en type 3 aan.

Website: www.vgc.be

© VGC - fotograaf Lander Loeckx

In Vlaanderen bestaat het officieel onderwijs (ingericht door de overheid) dat neutraal onderwijs aanbiedt en het vrij onderwijs (niet ingericht door de overheid). Er zijn drie onderwijsnetten en verschillende koepelorganisaties:

Onderwijsnetten

 1. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (het vroegere gemeenschapsonderwijs)
 2. Gesubsidieerd Officieel Onderwijs: omvat scholen van het stedelijk/gemeentelijk onderwijs en het provinciaal onderwijs
 3. Gesubsidieerd Vrij Onderwijs: het katholiek onderwijs vormt er de grootste groep, met daarnaast de protestantse, joodse, orthodoxe, islamitische scholen en de niet-confessionele scholen. Ook een a​​antal methodescholen situeren zich hier.

Onderwijskoepels

 1. GO! Onderwijs v​an de Vlaamse Gemeenschap
 2. OVSG: Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
 3. POV: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
 4. VSKO: Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

OVSG

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs valt onder de onderwijskoepel OVSG. Als vereniging verdedigt OVSG de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen en besturen van de centra voor leerlingenbegeleiding die het vertegenwoordigt (gemeentebesturen, intercommunales en de Vlaamse Gemeenschapscommissie). In die hoedanigheid treedt het in overleg met de overheid telkens als een fundamentele onderwijshervorming ter discussie ligt. OVSG bepaalt mee de adviezen inzake onderwijskundige materies die alle raden en afdelingen van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) verstrekken aan de minister van onderwijs. Als vereniging van de gemeentebesturen en als werkgever in het gesubsidieerd onderwijs participeert OVSG aan alle onderhandelingen met de Vlaamse regering en de vakbonden in het onderwijsbetrokkene comité.

Als dienstverlenende organisatie helpt OVSG zijn leden bij de concretisering van het beleid en biedt hun een volledige juridische en school organisatorische dienstverlening aan. Wanneer beleidsvoorstellen beslissingen zijn geworden, maakt OVSG werk van de informatiedoorstroming. Zo nodig krijgen de leden bruikbare modellen aangereikt van raadsbesluiten, reglementen of andere documenten die kunnen worden omgezet in functie van de plaatselijke situatie. De leden kunnen terecht bij het permanent secretariaat met hun vragen over de toepassing van wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, ... Bij belangrijke innovaties in de regelgeving organiseert OVSG informatiemomenten.

De pedagogische begeleidingsdienst (PBD) van OVSG biedt aan de scholen externe ondersteuning bij de uitvoering van de onderwijsopdracht. Allerlei initiatieven worden ontwikkeld om de onderwijskwaliteit in de scholen te bevorderen, om onderwijsvernieuwing op de verschillende niveaus te stimuleren en vorm te geven. 

De pedagogische begeleidingsdienst voor de CLB's is de permanente ondersteuningscel (POC). Voor de CLB's van OVSG wordt samengewerkt met de CLB's van het provinciaal onderwijs. Op die manier is er één net dat bestaat uit vijf CLB's: drie CLB's die behoren tot OVSG (CLB N-Brussel, het interstedelijk CLB Gent en het stedelijk CLB Antwerpen) en twee CLB's die behoren tot het provinciaal onderwijs (het provinciaal CLB Hasselt en het provinciaal CLB Antwerpen).

De pedagogische begeleiders voor de CLB's bieden ondersteuning bij de uitbouw van het CLB-beleid, organiseren overleg op het niveau van de directies van de vijf CLB's en organiseren nascholing voor de CLB-medewerkers.

Website: www.ovsg.be

ISC

De internettensamenwerkingscel of ISC is een overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt zelf contacten met andere partners uit de welzijns- en gezondheidssector.

De pedagogische begeleiders voor de CLB's van OVSG nemen deel aan het ISC.